Gå vidare till innehåll

Information

Vem får studera på Komvux

Vem får studera på grundläggande eller gymnasial nivå?
Du som är folkbokförd i Västerviks kommun. Du som fyller 20 år under året får börja studera från och med den 1 juli Du som är under 20 år och har slutbetyg, examen eller studiebevis från ett nationellt program på gymnasieskolan. Vem får studera på SFI? Du som saknar grundläggande kunskaper i svenska språket Du som under året fyller 16 år får studera från och med 1 juli. Du som är folkbokförd i Västerviks kommun eller är EU/ESS-medborgare med uppehållsrätt (arbete, studier) har också rätt att studera SFI.

Ansökan

Hur gör jag?
Webbansökan Webbansökan kan göras av alla som har ett svenskt personnummer. Sekretesskyddade personer, se "Pappersansökan". Ansökan ska vara komplett senast sista ansökningsdag med betyg samt övriga dokument som krävs för den utbildning du söker. Pappersansökan Pappersansökan görs på vår expedition på Komvux (Tjustskolan) * Sökande med sekretesskydd. * EU/EES-medborgare utan svenskt personnummer. * Nordiska medborgare utan svenskt personnummer. Kom ihåg att ta med pass/ID-handling samt dina betyg.

Sista ansökningsdag

När är sista ansökningsdag?
Sista ansökningsdag är 15 maj för kurser som startar under perioden augusti - januari. Kurser som startar under januari - juni är sista ansökningsdatum 15 november. Därefter går det att söka kurser som har restplatser.

Om jag bor i annan kommun

Kan jag läsa i Västervik om jag är folkbokförd i en annan kommun?
Om du vill läsa kurser på grundläggande nivå, gymnasial nivå eller SFI ska du skriva ut din ansökan och skicka den till vuxenutbildningen i din hemkommun. Din hemkommun skall yttra sig innan antagning sker.

Saknar kurser

Saknar du den kurs du vill söka?
Möjlighet finns att läsa andra kurser än dem som finns representerade i vårt utbud. Antingen via vår distansleverantör eller via annan kommun. Kontakta en av våra studie- och yrkesvägledare för mer information.

Antagningsbesked

När får jag besked om jag kommit med på sökta kurser?
Antagningsbesked skickas till dig senast två veckor före kursstart. Skulle du inte vara behörig eller om någon av dina sökta kurser blivit inställd får du särskilt besked om detta från oss. Du hittar information om din ansökan genom att logga in och gå till översikten.

Studieomfattning för heltid

Hur mycket behöver jag läsa för att min studieomfattning skall räknas som heltidsstudier?
Det beror på hur många poäng dina kurser omfattar och under hur många veckor du kommer att studera. Alla kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har poäng som ligger till grund för att räkna ut studietakten (omfattningen av studierna) enligt följande: Studieomfattning
StudietaktPoäng per vecka
100%20
75%15 - 19
50%10 - 14

Kostnader

Kostar det något att studera?
All undervisning inom vuxenutbildning i Västervik är kostnadsfri. Läser du på gymnasial nivå bekostar du själv din kurslitteratur som används i undervisningen. Läser du på grundläggande nivå eller SFI får du låna böcker av skolan.

Höja betyg

Får jag läsa om kurser för att höja mina betyg?
Från 1 juli 2012 är det inte möjligt att läsa om kurser som du redan har godkänt betyg i. Möjligheten att göra särskild prövning för högre betyg finns kvar, se mer på vår hemsida där du även hittar ansökningsblanketten, http://www.vastervik.se/Utbildning-och-forskola/Vuxenutbildning/Provning-validering/
Komvux Västervik

Postadress:
Komvux
59380 Västervik

Besöksadress:
Östersjövägen 6

SFI Västervik

Postadress:
Komvux
59380 Västervik

Besöksadress:
Östersjövägen 6

Information och bilder från Skolverket om det svenska utbildningssystemet.

Komvux

Målen för kommunal vuxenutbildning (Komvux) är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Kommunerna har skyldighet att tillhandahålla kommunal vuxenutbildning.

Kommunal vuxenutbildning omfattar

  • svenska för invandrare (sfi)
  • grundläggande nivå, och
  • gymnasial nivå.

Grundläggande nivå

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att göra fortsatta studier möjliga.

Gymnasial nivå

Syftet med kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå är att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar utbildningen i gymnasieskolan. Den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå bedrivs i form av kurser och även i form av ett komvuxarbete. Det är samma ämnesplaner och kunskapskrav inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som inom gymnasieskolan, med undantag för specialidrott. Det kan också finnas andra kurser som utformas efter individuella behov.

Gymnasieexamen kan utfärdas i form av yrkesexamen eller högskoleförberedande examen för den som uppnått 2 400 gymnasiepoäng.

Om kommunal vuxenutbildning

Sfi

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk.

Bidra till ett aktivt deltagande i samhällsliv m.m.

Utbildning i sfi ska också ge språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Utbildningen karaktäriseras av att eleven utvecklar en kommunikativ språkförmåga. Det innebär att kunna kommunicera både muntligt och skriftligt utifrån sina behov. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar.

Vuxna ska få grundläggande läs- och skrivfärdigheter

Vidare ska utbildningen ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana. Detta kan gälla såväl analfabeter som elever med kort skolbakgrund, men också elever som är läs- och skrivkunniga men har ett annat skriftspråk.

Vad är SFI?

YH-utbildning

Yrkeshögskolan samlar eftergymnasial yrkesutbildning utanför högskolan. Utbildningarna är utformade i samarbete med arbetslivet för att möta arbetsmarknadens behov av kompetens och leda till jobb. Innehåll och inriktning på utbildningarna kan därför variera över tid beroende på arbetsmarknadens behov.

Det finns både yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar) och kvalificerade yrkesutbildningar (KY-utbildningar).

YH-utbildningar

YH-utbildningarna är från ett halvår långa (100 YH-poäng) och uppåt. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier. Det innebär att en utbildning på ett år motsvarar 200 YH-poäng, en två-årig utbildning är på 400 YH-poäng etc.

  • Om YH-utbildningen är ett år lång kan den avslutas med en yrkeshögskoleexamen
  • Om YH-utbildningen är två år eller längre kan den avslutas med en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Utbildningen måste då också innehålla minst 25 procent LIA (Lärande i arbete) och ett examensarbete

Observera att YH-poäng inte är samma sak som högskolepoäng (hp). Ett års heltidsstudier på högskolan motsvarar 60 hp.

För att vara behörig till en utbildning inom yrkeshögskolan måste du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå. Men reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund har möjlighet att uppfylla behörighetskraven.

På många utbildningar finns det även krav på särskilda förkunskaper som varierar från utbildning till utbildning. Det kan till exempel handla om att du ska ha läst vissa kurser på gymnasiet eller ha viss arbetslivserfarenhet.

Vad är Yrkeshögskolan?