Gå vidare till innehåll

Information

Vem får studera på Säffle Lärcenter?
Du som är folkbokförd i Säffle kommun. Du som fyller 20 år under året får börja studera fr o m den 1 juli samma år. Du som är under 20 år och har examen från gymnasieskolan. Du som har studiebevis från gymnasiet.
Kan jag läsa i Säffle om jag bor i en annan kommun?
Om du är folkbokförd i annan kommun än Säffle och vill läsa kurser ska du skriva ut och skicka din ansökan direkt till vuxenutbildningen i din hemkommun som måste godkänna kurserna du sökt. Det finns en särskild ruta på den utskrivna ansökningsblanketten där din hemkommun skall yttra sig.
Kostar det något att studera?
All undervisning på Säffle Lärcenter är kostnadsfri. Kurslitteratur som används i undervisningen bekostar du själv.
Kan jag läsa om en kurs för att höja mitt betyg?
Nej, inte om du redan har godkänt betyg i kursen. För att höja betyg kan du ansöka om en särskild prövning. Du kan läsa mer om vad en prövning innebär på vår hemsida. Kontakta vår studie- och yrkesvägledaren för mer information och ansökan.
Vad gör jag om Säffle Lärcenter inte erbjuder en kurs som jag vill läsa?
Är du i behov av en behörighetskurs som inte finns med i vår kurskatalog, ta kontakt med vår studie- och yrkesvägledare för mer information.
När får jag besked om jag har kommit med på mina sökta kurser?
Antagningsbesked till kurser skickas till dig via e-post före kursstart. Du kan även se informationen på Din Sida. Skulle du inte vara behörig eller om någon av dina sökta kurser blivit inställd får du särskilt besked om detta från oss. Du hittar information om din ansökan genom att logga in och gå till översikten.
Har jag rätt till CSN studiemedel när jag studerar på Säffle Lärcenter?
Du som har fyllt 20 år och studerar på minst halvtid kan ansöka om studiemedel. Du som läser SFI har inte rätt till studiemedel.
Hur mycket behöver jag läsa för att få heltidsstudier?
Det beror på hur många poäng dina kurser omfattar och under hur många veckor du kommer att studera. Alla kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har poäng som ligger till grund för att räkna ut studietakten (omfattningen av studierna) enligt följande:
Studietakt   Poäng per vecka
100%         20
75%       15-19
50%       10-14

Observera att antalet veckor du kan läsa med studiemedel är begränsat. Antalet veckor beror på din tidigare skolbakgrund. Tidigare studieresultat kan också påverka dina möjligheter att få studiemedel. För mer information kontakta CSN 0771-27 60 00.
Säffle Lärcenter

Postadress:
Säffle Gård
66180 Säffle

Besöksadress:
Säffle Gård

Telefon
0533-681070

E-post

Skolans webbplats
www.larcenter.se

Information och bilder från Skolverket om det svenska utbildningssystemet.

Komvux

Målen för kommunal vuxenutbildning (Komvux) är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Kommunerna har skyldighet att tillhandahålla kommunal vuxenutbildning.

Kommunal vuxenutbildning omfattar

  • svenska för invandrare (sfi)
  • grundläggande nivå, och
  • gymnasial nivå.

Grundläggande nivå

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att göra fortsatta studier möjliga.

Gymnasial nivå

Syftet med kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå är att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar utbildningen i gymnasieskolan. Den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå bedrivs i form av kurser och även i form av ett komvuxarbete. Det är samma ämnesplaner och kunskapskrav inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som inom gymnasieskolan, med undantag för specialidrott. Det kan också finnas andra kurser som utformas efter individuella behov.

Gymnasieexamen kan utfärdas i form av yrkesexamen eller högskoleförberedande examen för den som uppnått 2 400 gymnasiepoäng.

Om kommunal vuxenutbildning

Sfi

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk.

Bidra till ett aktivt deltagande i samhällsliv m.m.

Utbildning i sfi ska också ge språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Utbildningen karaktäriseras av att eleven utvecklar en kommunikativ språkförmåga. Det innebär att kunna kommunicera både muntligt och skriftligt utifrån sina behov. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar.

Vuxna ska få grundläggande läs- och skrivfärdigheter

Vidare ska utbildningen ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana. Detta kan gälla såväl analfabeter som elever med kort skolbakgrund, men också elever som är läs- och skrivkunniga men har ett annat skriftspråk.

Vad är SFI?

YH-utbildning

Yrkeshögskolan samlar eftergymnasial yrkesutbildning utanför högskolan. Utbildningarna är utformade i samarbete med arbetslivet för att möta arbetsmarknadens behov av kompetens och leda till jobb. Innehåll och inriktning på utbildningarna kan därför variera över tid beroende på arbetsmarknadens behov.

Det finns både yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar) och kvalificerade yrkesutbildningar (KY-utbildningar).

YH-utbildningar

YH-utbildningarna är från ett halvår långa (100 YH-poäng) och uppåt. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier. Det innebär att en utbildning på ett år motsvarar 200 YH-poäng, en två-årig utbildning är på 400 YH-poäng etc.

  • Om YH-utbildningen är ett år lång kan den avslutas med en yrkeshögskoleexamen
  • Om YH-utbildningen är två år eller längre kan den avslutas med en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Utbildningen måste då också innehålla minst 25 procent LIA (Lärande i arbete) och ett examensarbete

Observera att YH-poäng inte är samma sak som högskolepoäng (hp). Ett års heltidsstudier på högskolan motsvarar 60 hp.

För att vara behörig till en utbildning inom yrkeshögskolan måste du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå. Men reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund har möjlighet att uppfylla behörighetskraven.

På många utbildningar finns det även krav på särskilda förkunskaper som varierar från utbildning till utbildning. Det kan till exempel handla om att du ska ha läst vissa kurser på gymnasiet eller ha viss arbetslivserfarenhet.

Vad är Yrkeshögskolan?