Gå vidare till innehåll

Information

Antagning

När får jag besked om jag kommit med på sökta kurser?
Antagningsbesked kan ge två olika typer av svar. Att du blivit antagen eller inte. Läs igenom brevet noggrant. I beskedet står även uppropsdatum och tid. Antagningsbesked till kurser skickas till dig i god tid före kursstart, senast 14 dagar innan kursstart. Skulle du vara obehörig eller om någon av dina sökta kurser blivit inställda så anges detta i antagningsbeskedet.
Vem får läsa på distans?
Vi prioriterar i första hand de som saknar grund/gymnasieutbildning samt de som behöver kurser för behörighet till högskolan/universitet när vi beviljar distansstudier och därför kan det ibland bli avslag på dina kursval.

SFI

Hur ansöker jag till SFI?
Du anmäler dig på webben. Skapa konto och svara på frågorna. Webbansökan till SFI är en anmälan att få starta SFI. Anmälan kan göras av alla som har ett svenskt personnummer. Behöver du hjälp att anmäla dig, kontakta: syv-larcenter@hultsfred.se eller ring 010-354 26 26.
Hur mycket studietid skall jag planera?
Att studera på distans är flexibelt men kräver lika mycket studietid som att studera på campus/skola. Du måste vara aktiv, planera 8 timmar/dag (mån-fre) om du skall studera på 100 %, dvs heltid. Om du är inaktiv upp till 3 veckor riskerar du att få kursen avbrottad.
När får jag veta om jag får kursen?
Efter vi fått in din ansökan, fullständigt ifylld samt bifogade tidigare betyg, ser vi över om du är behörig till distansstudier. Vi behandlar alla ansökningar och lämnar besked ca: 2-3 veckor efter sista ansökningsdagen. Behöver vi mer information från dig blir du kallad till en studievägledare för en studieplanering.
Ändring av studietakt – avbrott – paus
Studietakten kan även justeras under tiden du läser, tänk på att minskar du takten och har CSN så påverkas bidrag- och lånebeloppet. Du kan själv begära att du vill hoppa av /pausa kursen, då kan vi starta upp den igen vid ett bättre tillfälle.
Om jag inte klarar kursen?
Om du får underkänt (F) i en distanskurs Då kan du begära att få göra en prövning, att på egen hand läsa om kursen. Du har 1 år från kursens slutdatum att göra en gratis prövning. Vi gör ett uppehåll i din studieplanering om du beviljats fler efterföljande kurser på distans, tills du fått godkänt på din kurs.

Poäng och terminstider

Hur vet jag vilken studietakt jag läser i?
Alla kurser har poäng som ligger till grund för att beräkna studietakten / studieomfattningen. 1 termin = 20 veckor Heltidsstudier 100 % 400 poäng/termin eller 20 poäng/vecka Deltidsstudier 75 % 300 poäng/termin eller 15 poäng/vecka Halvtidsstudier 50 % 200 poäng/termin eller 10 poäng/vecka

Hjälp med webbansökan

Jag vill ha hjälp att fylla i ansökan!
Du som behöver hjälp med ansökan till SFI eller vuxenutbildningen är välkommen att höra av sig till studie-och yrkesvägledning, se kontaktuppgifter på vår hemsida. Du kan också maila oss för att boka tid för hjälp med studieplanering: syv-larcenter@hultsfred.se

Om jag bor i annan kommun?

Kan jag läsa i Hultsfred om jag är folkbokförd i en annan kommun?
Om du vill läsa någon av våra yrkesutbildningar eller kurser på grundläggande nivå, gymnasial nivå eller SFI ska du skriva ut din ansökan och skicka den till vuxenutbildningen i din hemkommun. Din hemkommun skall yttra sig innan antagning sker.

CSN

Hur söker jag studiemedel
Du gör ansökan till CSN. Klicka på CSN
Vad händer med CSN om jag måste förlänga min kurs?
Du kommer att få lägre studietakt, det innebär att du kanske får för mycket pengar utbetalt och kan bli återbetalningsskyldig eller få mindre pengar från CSN. Ta alltid kontakt med en handläggare på CSN om du är osäker.
När kommer första utbetalningen?
CSN betalar ut pengarna den 25:e varje månad. Om den 25:e är på en helg eller en röd dag får du pengarna vardagen innan. Första utbetalningen Den första utbetalningen för terminen får du i samband med att du börjar studera. Innan du får pengarna måste du lämna in studieförsäkran. Studiemedel får du i förskott Pengarna betalas ut i förskott. Det innebär till exempel att utbetalningen den 25 september är studiemedel för oktober.
Kan jag få studiestöd retroaktivt/efterskott?
Ja, men bara för fyra veckor bakåt i tiden räknat från när din ansökan kom in till CSN.
Handläggningstider-hur lång tid tar det?
8 av 10 som skickar in sin ansökan om studiemedel får ett besked inom en vecka. Ibland tar det längre tid. Det kan ta längre tid om (4-5 veckor) • en handläggare behöver titta mer på din ansökan, exempelvis om du skickat med en bilaga eller skrivit extra information i din ansökan • det saknas uppgifter i din ansökan • vi väntar på uppgifter från din skola, exempelvis om dina tidigare studieresultat.
Om du blir sjuk eller avbryter studierna
Om du blir sjuk eller avbryter dina studier så måste du anmäla det.
Du måste studera minst 50 procent under minst tre veckor
För att ha rätt till studiemedel måste du studera på minst halvtid, det vill säga 50 procent, i minst tre veckor.

Höja betyg

Får jag läsa om kurser för att höja mina betyg?
Nej. Från och med januari 2007 är det inte längre möjligt att läsa om kurser med betyg minst G (betyg innan 2011) eller E. För att höja betyg hänvisas du att göra prövning. Kontakta vår vägledare för ansökan prövningar eller mer info.

hur tar jag bort en person i open 24

Hultsfreds vuxenutbildning

Kurslokal:
Hultsfred Lärcenter/ Rock City

Postadress:
Box 510
57732 Hultsfred

Besöksadress:
Transportgatan 4

Telefon
010-354 26 28

E-post

Skolans webbplats
https://hultsfredlarcenter.se/

SFI

Kurslokal:
Hultsfred Lärcenter/ Rock City

Postadress:
Box 510
57732 HULTSFRED

Besöksadress:
Transportgatan 4

Telefon
010-354 26 26

E-post

Skolans webbplats
https://hultsfredlarcenter.se/

Information och bilder från Skolverket om det svenska utbildningssystemet.

Komvux

Målen för kommunal vuxenutbildning (Komvux) är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Kommunerna har skyldighet att tillhandahålla kommunal vuxenutbildning.

Kommunal vuxenutbildning omfattar

  • svenska för invandrare (sfi)
  • grundläggande nivå, och
  • gymnasial nivå.

Grundläggande nivå

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att göra fortsatta studier möjliga.

Gymnasial nivå

Syftet med kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå är att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar utbildningen i gymnasieskolan. Den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå bedrivs i form av kurser och även i form av ett komvuxarbete. Det är samma ämnesplaner och kunskapskrav inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som inom gymnasieskolan, med undantag för specialidrott. Det kan också finnas andra kurser som utformas efter individuella behov.

Gymnasieexamen kan utfärdas i form av yrkesexamen eller högskoleförberedande examen för den som uppnått 2 400 gymnasiepoäng.

Om kommunal vuxenutbildning

Sfi

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk.

Bidra till ett aktivt deltagande i samhällsliv m.m.

Utbildning i sfi ska också ge språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Utbildningen karaktäriseras av att eleven utvecklar en kommunikativ språkförmåga. Det innebär att kunna kommunicera både muntligt och skriftligt utifrån sina behov. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar.

Vuxna ska få grundläggande läs- och skrivfärdigheter

Vidare ska utbildningen ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana. Detta kan gälla såväl analfabeter som elever med kort skolbakgrund, men också elever som är läs- och skrivkunniga men har ett annat skriftspråk.

Vad är SFI?

YH-utbildning

Yrkeshögskolan samlar eftergymnasial yrkesutbildning utanför högskolan. Utbildningarna är utformade i samarbete med arbetslivet för att möta arbetsmarknadens behov av kompetens och leda till jobb. Innehåll och inriktning på utbildningarna kan därför variera över tid beroende på arbetsmarknadens behov.

Det finns både yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar) och kvalificerade yrkesutbildningar (KY-utbildningar).

YH-utbildningar

YH-utbildningarna är från ett halvår långa (100 YH-poäng) och uppåt. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier. Det innebär att en utbildning på ett år motsvarar 200 YH-poäng, en två-årig utbildning är på 400 YH-poäng etc.

  • Om YH-utbildningen är ett år lång kan den avslutas med en yrkeshögskoleexamen
  • Om YH-utbildningen är två år eller längre kan den avslutas med en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Utbildningen måste då också innehålla minst 25 procent LIA (Lärande i arbete) och ett examensarbete

Observera att YH-poäng inte är samma sak som högskolepoäng (hp). Ett års heltidsstudier på högskolan motsvarar 60 hp.

För att vara behörig till en utbildning inom yrkeshögskolan måste du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå. Men reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund har möjlighet att uppfylla behörighetskraven.

På många utbildningar finns det även krav på särskilda förkunskaper som varierar från utbildning till utbildning. Det kan till exempel handla om att du ska ha läst vissa kurser på gymnasiet eller ha viss arbetslivserfarenhet.

Vad är Yrkeshögskolan?