Frågor & Svar

Anmälan
Du som är mellan 5 och 20 år och som är folkbokförd i Varbergs Kommun kan anmäla dig till Kulturskolan

Vi tar emot anmälan löpande under året. Anmälan är bindande först när du accepterat erbjuden plats. 

Vi har kö till många av våra ämnen. Din anmälan placeras i turordning efter ankomstdatum. Antagningar inför höststart görs i maj/juni. Ansökningar som kommer in senare behandlas i mån av plats. Får du ingen plats till höststart ligger ansökan kvar. Lediga platser erbjuds i turordning.
Till instrument kan du göra 1:a, 2:dra, etc val. När du kommer in på ditt första val tar vi bort övriga val. Du kan sedan göra en nya ansökan för att utöka med fler instrument eller att du vill byta så småningom.

Erbjudan om plats skickas  via brev eller epost eller sker via telefonsamtal från lärare. 

Elevplatsen gäller tillsvidare dock längst till och med 20 års ålder. När ni vill avsluta undervisning måste ni själv säga upp platsen. Se information, Uppsägning av plats.

Om du som ny elev, efter första lektionen, ångrar ditt val av ämne måste du göra uppsägning omgående för att inte bli betalningsskyldig för en termin. Se information Uppsägning av plats.

Viss undervisning är upplagd på 1-2 år som till exempel Rytmik, Brasslek, Träblåsrytmik. Information ges vid start om upplägget av ämnet.
Uppsägning av plats/Avanmälan
Avanmälan/uppsägning görs av räkningsmottagare/vårdnadshavare. 
Logga in och gå till fliken Min sida. Under fliken Pågående kurs sägs platsen upp.
Uppsägning ska vara gjord senast 15 maj 2019 eller 15 december 2019.
Påbörjad termin betyder betalningsskyldighet. Avgiften betalas per termin och ämne.
Garanti
Kulturskolan garanterar 25 tillfällen per läsår. Om eleven inte erbjuds garanterade lektionstillfällen reduceras deltagaravgiften. 

Som lektionstillfälle räknas förutom den schemalagda undervisningen också konserter, workshops, föreställningar och vernissage. 
Sjukdom/Ledighet
Vid sjukdom eller annan frånvaro meddela oss enligt ett av följande alternativ: 

- kontakta respektive lärare på deras arbetsmobiltelefon eller via deras e-post  
- ta kontakt med expeditionen
Olovlig frånvaro
Lärarna ringer upp om eleven varit frånvarande utan att meddela sig. Upprepas den olovliga frånvaron mer än tre gånger så stängs eleven av från sin plats. Terminsavgift erläggs enligt angivna avgiftsregler.
Om läraren blir sjuk
Om läraren blir sjuk sätter vi in vikarie där det är möjligt. Vid inställd lektion kontaktar vi i första hand föräldern genom sms och epost. Kom ihåg att uppdatera era kontaktuppgifter under fliken Min sida/mina uppgifter. 
Egen insats/egen övning
För att utvecklas i sitt ämne krävs en egen insats i form av regelbunden träning även utanför lektionstid. Tänk på att eleverna behöver stöd för att kunna skapa rutiner kring detta. 
Läsårsplanering
Kulturskolan följer i stora drag grundskolans och gymnasieskolans läsårsplanering. Var observant på de terminsplaneringar som respektive lärare delar ut i början av terminen.
Avgifter
Elevavgifterna faktureras två gånger per läsår. En gång på hösten och en gång på våren. Påbörjad termin betyder betalningsskyldighet. Om betalning inte sker i tid avstängs eleven från undervisning till dess att skulden är reglerad. 

Avgift höst 2019/vår 2020

Elevavgift för ett valt ämne/instrument   947 kr per termin

Elevavgift kör,rytmikpiano, djembe, brass- och träblåslek, drans   473 kr per termin

enbart ensemble                         473 kr per termin

Kulturskolans avancerade program KAP                                         1479 kr per termin


Föräldraorkestern                                                                           1302 kr per termin
Instrumenthyra                                                                               497 kr per termin

Syskonrabatt: 50% för andra barnet. Ingen avgift för tredje barnet.