• Sommarinformation! Antagningen är stängd mellan 16 juli - 12 augusti. För att få snabbare hantering är det viktigt att du lämnar en fullständig ansökan som innehåller bifogat betyg samt korrekt studieplan med tydligt syfte och mål med studierna.
Har du funderingar på att börja studera? Är du osäker på vilka kurser du ska välja och hur du ska lägga upp din studieplan?

Välkommen att boka möte med vår studie- och yrkesvägledare.

Valentina Bajramaj
valentina.bajramaj@skurup.se
0411-53 63 42
Telefontid måndag-fredag kl. 09.00 - 10.30
Som folkbokförd i Skurups kommun gör du anmälan/ansökan till sfi här på sidan. Skapa ett konto och logga in för att göra en anmälan/ansökan. Sfi har inga sökperioder utan går att söka hela tiden.

Om du har läst sfi tidigare så ansöker du direkt till den kurs som kommer efter den du läste sist. Har du gjort ett avbrott så söker du den kurs som du senast gjort avbrott från.

Vill du ha hjälp att söka sfi är du välkommen att kontakta vår studie- och yrkesvägledare.

Sommaren 2020:
Start sfi vecka 33, ansök senast tisdag vecka 29.
Start sfi vecka 35, ansök senast tisdag vecka 34.
Grundläggande kurser i matematik och engelska erbjuds som platsförlagd, flexibel undervisning. Samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk erbjuds som distansundervisning via Hermods.
Vi erbjuder gymnasiala kurser som distansundervisning via Hermods.

Du kan söka flera kurser men du kan bara bli antagen till max 400 poäng åt gången. Tänk på att välja kurser i den ordning du vill läsa dem då de automatiskt hamnar i den rangordningen. Kurser överstigande 400 poäng kommer att strykas.

Kursstart varje måndag.
Sista ansökningsdag är två veckor innan önskad kursstart.
Yrkesutbildning på gymnasial nivå kan ske både på distans och på plats i Skurup.

* Barn- och fritidsprogrammet, inriktning barnskötare/elevassistent (distans)
Löpande intag

* Vård- och omsorgsprogrammet (platsförlagd)
Nästa kursstart: Januari 2021

* Yrkesförarutbildning - lastbil (platsförlagd)
Nästa kursstart: Januari 2021

Om du INTE är folkbokförd i Skurups kommun och vill gå någon av dessa utbildningar så måste du skriva ut din ansökan och skicka den till din hemkommun för att få den beviljad av dom.

Sydöstra Skånes yrkesvux presenterar tillsammans ett brett utbud av yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar.
Dessa kan du läsa mer om på vår hemsida:
www.skurup.se/vuxenutbildning

Har du hittat en utbildning på annan ort kontaktar du vår studie- och yrkesvägledare.
Lärcentrum är en studiemiljö för dig som studerar i någon form av utbildning och behöver studiero eller tillgång till teknik som krävs för din utbildning. Du kan komma hit för att tentera, grupparbeta, bedriva självstudier, träffa andra studerande samt få handledning av våra lärare.

På vårt lärcentrum finns arbetsplatser och grupprum för självstudier. Det finns även möjlighet att låna datorer.

Lärcentrum är öppet:
Måndag - torsdag kl. 09.00 - 15.30
Den 25 maj 2018 kommer den nya dataskyddsförordningen (även kallad GDPR - General Data Protection Regulation) att ersätta den svenska personuppgiftslagen. Här kan du läsa om hur Skurups kommun hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du som registrerad har.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är information som går att koppla till en person. Det kan vara ett namn men det kan också vara information som i kombination med andra data gör det möjligt att identifiera en person. Exempelvis kan information om antalet barn, kombinerat med bostadsort och kön göra det möjligt identifiera en person.

Följande är exempel på personuppgifter:
ett namn
en postadress
en e-postadress
platsinformation
bankuppgifter
ett foto (om det går att identifiera personen i bilden)
en uppdatering i sociala medier

Skurups kommun samlar in och lagrar information när du t.ex. skickar in en ansökan eller gör en anmälan. I samband med att du gör din ansökan/anmälan framgår det hur vi kommer att använda dina personuppgifter. Genomgående använder vi begreppet "behandling", som omfattar alla olika åtgärder som involverar personuppgifter, det vill säga insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering.

Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter
Skurups kommun behandlar personuppgifter när vi måste göra det enligt gällande lagstiftning inom våra olika verksamhetsområden eller när det behövs för att utföra den uppgift som avses (t.ex. för att kunna ge dig bättre service). I samband med insamlingen informeras du om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilken rättslig grund som finns och hur länge vi kommer att ha dem kvar.

Ta tillbaka av samtycke

I de fall behandlingen av dina personuppgifter grundas på samtycke så har du när som helst rätt att ta tillbaka (återkalla) ditt samtycke som du har lämnat till Skurups kommun.

För att ta tillbaka (återkalla) ett samtycke, ta kontakt med Skurups kommun enligt de kontaktuppgifter som finns på denna sida. Du ska då uppge för vilket ändamål du väljer att ta tillbaka ditt samtycke. När du har tagit tillbaka (återkallat) ditt samtycke kommer vi att upphöra att behandla dina personuppgifter för det berörda ändamålet. Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter i samband med återkallande av samtycke.

I de fall behandlingen bygger på någon annan laglig grund än samtycke och vi har ett lagkrav att spara personuppgifterna under en viss period så kan vi inte radera dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Skurups kommun kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina personuppgifter korrekta, fullständiga, skyddade och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller felaktiga personuppgifter.

Rätt till information

Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som Skurups kommun har om dig. Detta gör du genom att begära att få ett registerutdrag. I det framgår vilka personuppgifter som vi behandlar.

Rätt att motsätta dig behandling

Om du upplever att dina personuppgifter används på ett felaktigt sätt av Skurups kommun så har du när som helst rätt att göra invändningar mot den behandling som sker.

Rätt till radering

Under vissa förutsättningar, som när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och/eller det saknas laglig grund för fortsatt behandling av dina personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina personuppgifter. När vi har lagkrav på oss att spara vissa personuppgifter gäller inte rätten till radering.

Rätt till behandlingsbegränsning

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast omfatta lagring av personuppgifterna, t.ex. under tiden då Skurups kommun utreder om du har rätt till radering.

Rätt till tillgång
Du har rätt att få en bekräftelse från Skurups kommun att dina personuppgifter behandlas av Skurups kommun och, om så är fallet, få tillgång till personuppgifterna och följande information:
Varför vi behandlar dem
Vilka personuppgifter som vi behandlar
Vem som är mottagare av personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES)
Hur länge personuppgifterna behandlas
Information om vilka rättigheter du har
Information om varifrån personuppgifterna har samlats in
Om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering
Skurups kommun har rätt att ta ut en avgift om du begär mer än en kopia av dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet
När behandlingen av dina personuppgifter sker för att du har gett ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att få en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

Rättigheter i förhållande till automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering
Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller väsentligen påverkar dig. Denna rätt tillämpas inte om det automatiserade beslutsfattandet är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, om beslutsfattandet uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta.

Klagomål till tillsynsmyndighet
Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Kontakta oss
Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av dina personuppgifter, hör gärna av dig till oss.
  • Vem kan söka?

    Du är behörig att studera hos oss från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har ett slutbetyg/examensbevis från gymnasieskolan. Är du skriven i annan kommun ansöker du via din hemkommun.

    Frågor & Svar

  • Vad kan jag läsa?

    Vi erbjuder ett brett urval av kurser på grundläggande och gymnasienivå. Du kan också läsa en yrkesutbildning, enstaka kurser eller som lärling.